All Floras      Search Specimen
  Login | eFloras Home | Help
Specimen List

  • 张肇骞 12821   1958-10-08   Actinidia latifolia (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi - Ningming
  • 张肇骞 12826   1958-10-08   Actinidia glaucophylla var. asymmetrica (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi - Ningming
  • 张肇骞 13421   1958-12-08   Saurauia napaulensis var. montana (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi
  • 张肇骞 13603   1958-12-02   Actinidia fulvicoma var. lanata (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi - Debao
  • 张肇骞 13747   1958-12-05   Saurauia thyrsiflora (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi - Debao
  • 张肇骞 13945   1958-12-01   Saurauia thyrsiflora (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi
  • 张肇骞 14023   1958-12-03   Actinidia fulvicoma var. lanata (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi
  • 张肇骞 14186   1958-12-12   Saurauia napaulensis var. montana (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi - Debao
  • 张肇骞 14362   1958-12-27   Saurauia tristyla (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi - Yongning
  • 张肇骞 297446   1958-12-11   Actinidia 猕猴桃属 (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi
  • 张肇骞 6880   1928-08-13   Actinidia fulvicoma var. lanata (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi
  • 张肇骞 6880   1928-08-13   Actinidia fulvicoma var. lanata (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi
  • 彭定一 45219   1982-06-18   Actinidia deliciosa (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 彭定一 45543   1982-06-14   Actinidia rubricaulis var. coriacea (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 彭定一 45590   1982-06-20   Actinidia rubricaulis var. coriacea (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 彭定一 45660   1982-06-22   Actinidia polygama (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 彭定一 45699   1982-06-24   Actinidia rubricaulis var. coriacea (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 彭定一 45837   1982-07-23   Actinidia venosa (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 彭定一 45876   1982-07-24   Actinidia kolomikta (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 彭定一 45962   1982-07-27   Clematoclethra scandens (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 彭定一 46016   1982-08-05   Clematoclethra franchetii (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 彭定一 46038   1982-08-05   Actinidia kolomikta (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 彭定一 46261   1982-08-18   Clematoclethra actinidioides (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 彭定一 46463   1982-08-23   Actinidia kolomikta (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 彭定一 46475   1982-08-24   Actinidia venosa (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 彭定一 46489   1982-08-24   Actinidia kolomikta (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 彭定一 46489   1982-08-24   Actinidia kolomikta (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 彭定一 46524   1982-08-27   Actinidia kolomikta (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 彭定一 46526   1982-08-27   Clematoclethra franchetii (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 彭定一 46532   1982-08-27   Actinidia kolomikta (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 彭定一 46533   1982-08-27   Clematoclethra scandens (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 彭定一 46630   1982-08-29   Actinidia venosa (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 彭定一 46896   1982-10-31   Actinidia rubricaulis var. coriacea (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 彭彰伯 6066   Actinidia rubricaulis var. coriacea (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Emei
  • 彭彰伯 6084   1933-00-00   Actinidia hemsleyana (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Emei
  • 彭彰伯 6220   Actinidia kolomikta (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan
  • 徐国荣 23119   1980-07-20   Clematoclethra tiliacea (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan
  • 戴天伦 104100   1958-08-15   Clematoclethra faberi (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Chengkou
  • 戴天伦 104318   1956-09-03   Actinidia deliciosa (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Chengkou
  • 戴天伦 104389   1958-09-05   Actinidia polygama (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Chengkou
  • 方文培 12930   Actinidia kolomikta (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan
  • 方文培 1350   1928-06-01   Actinidia callosa var. henryi (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Nanchuan
  • 方文培 1430   1928-06-09   Actinidia rubricaulis var. coriacea (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan
  • 方文培 14676   1940-05-19   Actinidia callosa var. henryi (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan
  • 方文培 16232   1941-04-19   Actinidia callosa var. henryi (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Emei
  • 方文培 16297   1941-04-19   Saurauia napaulensis (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan
  • 方文培 16297   1941-04-19   Saurauia napaulensis var. omeiensis (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Emei
  • 方文培 16314   1941-04-26   Actinidia callosa var. henryi (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Emei
  • 方文培 16406   1941-05-03   Actinidia rubricaulis var. coriacea (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Emei
  • 方文培 16486   1941-05-06   Actinidia rubricaulis var. coriacea (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Emei
  • 方文培 16517   1941-05-08   Actinidia callosa var. henryi (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Emei
  • 方文培 16625   1941-05-12   Actinidia maloides (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan
  • 方文培 16660   1941-05-20   Actinidia rubricaulis var. coriacea (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Emei
  • 方文培 16712   1941-05-20   Actinidia callosa var. henryi (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Emei
  • 方文培 16781   1941-05-28   Actinidia deliciosa (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan
  • 方文培 16789   1941-05-28   Actinidia deliciosa (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan
  • 方文培 16823   1941-06-04   Actinidia callosa var. henryi (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Emei
  • 方文培 16823   1941-06-04   Actinidia callosa var. henryi (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Emei
  • 方文培 16860   1941-06-04   Actinidia rubricaulis var. coriacea (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Emei
  • 方文培 16860   1941-06-04   Actinidia rubricaulis var. coriacea (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan
  • 方文培 16885   1941-06-04   Clematoclethra hemsleyi (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Emei
  • 方文培 16990   1941-06-25   Actinidia callosa var. henryi (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Emei
  • 方文培 16990   1941-06-23   Actinidia callosa var. henryi (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Emei
  • 方文培 17046   1941-06-23   Actinidia maloides (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan
  • 方文培 17075   1941-06-30   Actinidia maloides (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan
  • 方文培 17306   1941-07-14   Clematoclethra lasioclada (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Emei
  • 方文培 17353   1941-07-14   Clematoclethra lasioclada (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Emei
  • 方文培 18072   1942-01-06   Saurauia napaulensis var. omeiensis (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan
  • 方文培 18859   1942-05-20   Actinidia rubricaulis var. coriacea (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Emei
  • 方文培 18957   1942-06-06   (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Emei
  • 方文培 20336   1952-05-03   Actinidia callosa var. henryi (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Emei
  • 方文培 2113   Actinidia rubricaulis var. coriacea (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan
  • 方文培 2193   1928-07-13   Clematoclethra faberi (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Guanxian
  • 方文培 23505   1931-08-00   Saurauia napaulensis var. omeiensis (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan
  • 方文培 2364   1928-07-14   Actinidia melanandra (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Guanxian
  • 方文培 2801   1928-08-11   Actinidia kolomikta (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan
  • 方文培 30120   1952-04-25   Actinidia maloides (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan
  • 方文培 30409   1952-05-07   Actinidia maloides (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan
  • 方文培 30436   1952-05-04   Actinidia callosa var. henryi (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Emei
  • 方文培 30437   1952-05-09   Actinidia maloides (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan
  • 方文培 30615   1952-05-17   Actinidia maloides (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan
  • 方文培 30747   1952-05-24   Actinidia maloides (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan
  • 方文培 30791   1952-05-27   Actinidia deliciosa (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Emei
  • 方文培 30849   1952-06-02   Actinidia rubricaulis var. coriacea (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Emei
  • 方文培 31361   1952-06-28   Actinidia kolomikta (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Emei
  • 方文培 31567   1952-00-00   Actinidia maloides (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan
  • 方文培 3238   Saurauia napaulensis var. omeiensis (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan
  • 方文培 34327   1953-06-07   Actinidia grandiflora (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 方文培 34700   1953-07-04   Actinidia rubricaulis var. coriacea (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 方文培 34709   1953-07-06   (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Tianquan
  • 方文培 5654   Actinidia rubricaulis var. coriacea (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan
  • 方文培 5654   1941-05-06   Actinidia rubricaulis var. coriacea (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan
  • 方文培 7943   1941-10-20   Actinidia rubricaulis var. coriacea (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Emei
  • 方文培 796   1928-05-16   Actinidia rubricaulis var. coriacea (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Nanchuan
  • 方文培 910   1928-05-25   Actinidia kolomikta (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Sichuan - Nanchuan
  • 方明渊 24368   1958-06-21   Actinidia melanandra (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Hubei - Enshi
  • 旷丽辉 232   1997-05-02   Actinidia chinensis (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Hunan - Hengshan
  • 旷丽辉 40   1997-05-20   Actinidia latifolia (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Hunan - Hengshan
  • 昆明工作站 1152/7   Saurauia erythrocarpa (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Yunnan
  • 昆明工作站 1152/7   Saurauia erythrocarpa (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Yunnan

  Total=100 of 3686

  Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |