All Floras      Search Specimen
  Login | eFloras Home | Help
Specimen List

  • 林祁 716   1991-05-22   Actinidia latifolia (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Hunan - Sangzhi
  • 林祁 81   1988-05-17   Actinidia callosa var. henryi (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Hunan - Sangzhi
  • 林祁 81   1988-05-17   Actinidia callosa var. henryi (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Hunan - Sangzhi
  • 林祁 81   1988-05-17   Actinidia callosa var. henryi (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Hunan - Sangzhi
  • 林英 13343   1947-05-11   Actinidia chinensis (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Jiangxi - Lushan
  • 林英 13456   1947-04-05   (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Jiangxi - Xinjian
  • 林英 195   Actinidia eriantha (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Fujian
  • 林英 195   Actinidia eriantha (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Fujian
  • 林英 380   1942-06-12   Actinidia latifolia (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Fujian - Yongtai
  • 林英 380   1942-06-12   Actinidia latifolia (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Fujian - Yongtai
  • 林英 450   1942-07-10   Actinidia callosa var. discolor (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Fujian - Xianyou
  • 林英、杨祥学 16318   1964-05-22   (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Jiangxi
  • 标本室 s.n.   1956-07-00   Actinidia arguta (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Hebei
  • 标本室 1259   1956-06-00   Actinidia arguta (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Hebei
  • 标本室 2070   1956-07-00   Actinidia arguta (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Hebei - Xinglong
  • 标本室 3157   1956-07-00   Actinidia polygama (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Shandong
  • 梁向日 31419   1931-11-18   Actinidia callosa var. discolor (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangdong - Lechang
  • 梁向日 61087   1931-09-16   Actinidia fulvicoma (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangdong - Yingde
  • 梁向日 61348   1931-10-10   Actinidia latifolia (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangdong
  • 梁向日 61606   1932-04-27   Saurauia tristyla (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Hainan
  • 梁向日 61671   1932-04-29   Saurauia tristyla (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Hainan
  • 梁向日 62163   1933-07-18   Saurauia tristyla (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Hainan - Yaxian
  • 梁向日 62264   1933-07-23   Actinidia latifolia (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Hainan - Yaxian
  • 梁向日 62597   1933-08-15   Actinidia latifolia (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Hainan - Yaxian
  • 梁向日 62718   1933-08-19   Saurauia tristyla (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Hainan - Yaxian
  • 梁向日 62718   1933-08-19   Saurauia tristyla (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Hainan - Yaxian
  • 梁向日 63172   1933-10-13   Actinidia latifolia (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Hainan
  • 梁向日 64324   1934-01-09   Saurauia tristyla (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Hainan - Ding'an
  • 梁向日 64571   1934-01-13   Saurauia tristyla (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Hainan - Ding'an
  • 梁向日 65980   1935-09-22   Saurauia tristyla (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi
  • 梁向日 67112   1935-11-11   Saurauia tristyla (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi
  • 梁向日 68094   1954-11-00   Saurauia tristyla (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Hainan
  • 梁向日 69612   1937-07-13   Saurauia tristyla (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangdong
  • 梁向日 69715   1937-08-16   Actinidia latifolia (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangdong
  • 梁向日 69968   1937-08-05   Actinidia latifolia (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangdong
  • 梁向日 70081   1937-08-08   Actinidia glaucophylla var. asymmetrica (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangdong
  • 梁向日、黄荣焜 31294   1931-11-12   Actinidia callosa var. discolor (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangdong - Lechang
  • 梁向日、黄荣焜 31380   1931-11-16   Actinidia fulvicoma (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangdong - Lechang
  • 梁向日、黄荣焜 31423   1931-11-18   Actinidia latifolia (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangdong - Lechang
  • 梁向日、黄荣焜 31443   1931-11-20   Saurauia tristyla (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangdong - Lechang
  • 梁向日、黄荣焜 31509   1931-11-26   Actinidia fulvicoma (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangdong - Lechang
  • 梁宝汉 83476   1942-09-20   Actinidia latifolia (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Hunan - Yizhang
  • 梁宝汉 83497   1942-09-20   Actinidia glaucophylla (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Hunan - Yizhang
  • 梁宝汉 83622   1942-09-23   Actinidia eriantha (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Hunan - Yizhang
  • 梁宝汉 83668   1942-09-24   Actinidia chrysantha (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Hunan - Yizhang
  • 梁宝汉 83720   1942-09-25   Actinidia callosa var. henryi (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Hunan - Yizhang
  • 梁宝汉 84055   1943-03-28   Saurauia tristyla (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangdong - Yingde
  • 梁宝汉 84108   1943-04-03   Actinidia callosa var. discolor (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangdong - Yingde
  • 梁宝汉 84304   1943-04-18   Actinidia callosa var. discolor (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangdong - Yingde
  • 梁宝汉 84402   1943-04-25   Actinidia latifolia (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangdong - Yingde
  • 梁宝汉 84498   1943-05-07   Actinidia eriantha (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangdong - Yingde
  • 梁宝汉 84654   1943-07-27   Actinidia callosa var. discolor (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangdong - Lechang
  • 梁宝汉 84979   1944-04-17   Actinidia chinensis (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Hunan - Hengshan
  • 梁宝汉 85096   1944-10-28   Actinidia latifolia (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Hunan - Yizhang
  • 梁宝汉 85113   1944-10-28   Actinidia eriantha (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Hunan - Yizhang
  • 梁宝汉 85190   1944-11-08   Actinidia latifolia (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Hunan - Yizhang
  • 梁宝汉 85951   1951-07-27   Actinidia fulvicoma var. lanata (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Hunan
  • 梁宝汉 85964   1951-07-30   Actinidia deliciosa (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Hunan
  • 梁宝汉 86275   1951-08-26   Actinidia latifolia (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Hunan
  • 梁恒 100146   1956-11-08   Actinidia latifolia (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi - Lingui
  • 梁恒 100146   1956-11-08   Actinidia latifolia (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi - Lingui
  • 梁恒 100246   1956-11-02   Actinidia eriantha (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi - Lingui
  • 梁恒 100247   1956-11-02   Actinidia eriantha (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi - Lingui
  • 梁恒 100247   1956-11-02   Actinidia eriantha (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi - Lingui
  • 梁恒 100431   1919-05-06   Actinidia fulvicoma var. lanata (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi
  • 梁畴芬 30264   1952-05-11   Actinidia glaucophylla (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi - Lingui
  • 梁畴芬 30290   1952-05-13   Actinidia eriantha (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi - Lingui
  • 梁畴芬 30309   1952-05-16   Actinidia glaucophylla (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi - Lingui
  • 梁畴芬 30367   1952-06-20   Actinidia latifolia (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi - Lingui
  • 梁畴芬 30374   1952-06-22   Actinidia eriantha (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi - Lingui
  • 梁畴芬 30398   1952-06-23   Actinidia chrysantha (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi - Lingui
  • 梁畴芬 30530   1952-07-04   Actinidia latifolia (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi - Lingui
  • 梁畴芬 30576   1952-07-09   Actinidia latifolia (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi - Lingui
  • 梁畴芬 30607   1952-07-11   Actinidia glaucophylla (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi - Lingui
  • 梁畴芬 30869   1953-11-14   Actinidia latifolia (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi - Lingui
  • 梁畴芬 30963   1953-11-13   Actinidia glaucophylla (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi - Lingui
  • 梁畴芬 31605   1955-10-21   Actinidia eriantha (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi - Lingui
  • 梁畴芬 31607   1955-10-22   Actinidia glaucophylla (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi - Lingui
  • 梁畴芬 31616   1955-10-22   Actinidia latifolia (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi - Lingui
  • 梁畴芬 31617   1955-10-22   Actinidia fulvicoma (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi - Lingui
  • 梁畴芬 31626   1955-10-24   Actinidia eriantha (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi - Lingui
  • 梁畴芬 31633   1955-10-24   Actinidia eriantha (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi - Lingui
  • 梁畴芬 31657   Actinidia fulvicoma var. lanata (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi
  • 梁畴芬 31658   Actinidia fulvicoma var. lanata (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi
  • 梁畴芬 31709   Actinidia glaucophylla (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi
  • 梁畴芬、吴德邻 32355   1957-11-95   Actinidia rubricaulis (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Guangxi
  • 梅花山队 128   1983-09-10   Actinidia callosa (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Fujian - Wuping
  • 梅花山队 238   1983-09-13   Actinidia latifolia (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Fujian - Shanghang
  • 梅花山队 66   1983-09-07   Actinidia callosa var. discolor (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Fujian - Changting
  • 武全安 8613   1989-06-23   Actinidia carnosifolia (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Yunnan - Maguan
  • 武夷山考察队 80-0052   1980-07-18   Actinidia hemsleyana (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Fujian - Wuyishan
  • 武夷山考察队 80-0253   1980-07-23   Actinidia arguta var. purpurea (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Fujian - Wuyishan
  • 武夷山考察队 80-0279   1980-07-24   Actinidia eriantha (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Fujian - Wuyishan
  • 武夷山考察队 80-0279   1980-07-24   Actinidia eriantha (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Fujian - Wuyishan
  • 武夷山考察队 80-0290   1980-07-24   Actinidia chinensis (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Fujian - Wuyishan
  • 武夷山考察队 80-0474   1980-07-30   Actinidia callosa var. henryi (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Fujian - Wuyishan
  • 武夷山考察队 820107   1982-09-07   Actinidia callosa var. discolor (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Fujian - Jianyang
  • 武夷山考察队 820109   1982-09-07   Actinidia hemsleyana (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Fujian - Jianyang
  • 武陵考察队 012   1979-08-12   Actinidia eriantha (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Fujian - Chong'an
  • 武陵考察队 012   1979-08-12   Actinidia eriantha (Actinidiaceae 猕猴桃科)   [Non-Type]
   China - Fujian - Chong'an

  Total=100 of 3686

  Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |