All Floras      Advanced Search
  Login | eFloras Home | Help
Chinese Plant Names | Family List | Saxifragaceae

Pileostegia

Total: 5 records
       
Taxon Id Name    
200010154 Pileostegia arguta 蛛网萼  
200010155 Pileostegia tomentella 星毛冠盖藤  
200010156 Pileostegia viburnoides 冠盖藤  
241000570 Pileostegia viburnoides var. glabrescens 柔毛冠盖藤  
241000569 Pileostegia viburnoides var. viburnoides 冠盖藤(原变种)  


 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |