Login | eFloras Home | Help

Taxon List

Sepal: lateral sepals spreading or oblique or reflexed or connivent

Search Results   37 records

- Acanthephippium  
- Brachycorythis  
- Bulleyia  
- Cephalantheropsis  
- Cleisostoma  
- Corallorhiza  
- Disperis  
- Epigeneium  
- Eriodes  
- Erythrodes  
- Eulophia  
- Flickingeria  
- Goodyera  
- Gymnadenia  
- Habenaria  
- Hemipilia  
- Holcoglossum  
- Hylophila  
- Liparis  
- Ludisia  
- Malaxis  
- Myrmechis  
- Neofinetia  
- Nothodoritis  
- Ornithochilus  
- Pachystoma  
- Panisea  
- Pecteilis  
- Peristylus  
- Platanthera  
- Pteroceras  
- Renanthera  
- Rhynchostylis  
- Stigmatodactylus  
- Uncifera  
- Vanilla  
- Vrydagzynea  
  Total: 37

 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |