All Floras      Advanced Search
Page 325 Login | eFloras Home | Help
Chinese Plant Names | Family List | Gesneriaceae | Chirita

22a. Chirita obtusidentata var. obtusidentata

钝齿唇柱苣苔(原变种) dun chi chun zhu ju tai (yuan bian zhong)

Description from Flora of China

Chirita laifengensis W. T. Wang.

Peduncle 4-13 cm, pubescent. Fl. Jun-Jul.

After publication of the family treatment for the Flora of China, this was treated as Primulina obtusidentata (W. T. Wang) Mich. Möller & A. Weber (Taxon 60: 784. 2011).

* Rocks in evergreen broad-leaved forests in valleys; 900-1200 m. NE Guizhou (Fanjingshan, Jiangkou Xian, Yinjiang Xian), SW Hubei (Laifeng Xian), NW Hunan (Sangzhi Xian).


 

Related Objects  

Flora of China  
  • Illustration
  • Illustration
  • Illustration
  • Illustration

     |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |