All Floras      Advanced Search
Page 298 Login | eFloras Home | Help
Chinese Plant Names | Family List | Gesneriaceae | Hemiboea

7a. Hemiboea subcapitata var. subcapitata

半蒴苣苔 (原变种) ban shuo ju tai (yuan bian zhong)

Description from Flora of China

Hemiboea henryi C. B. Clarke; H. henryi var. major Diels; Didymocarpus hwaianus S. Y. Hu; H. marmorata H. Léveillé; H. subcapitata var. denticulata W. T. Wang ex Z. Y. Li; H. subcapitata var. intermedia R. Pampanini; H. subcapitata var. sordidopuberula Z. Y. Li.

Involucre outside glabrous.

* Rocks in montane valley forests and shaded wet forests; 100-2100 m. S Anhui, Fujian, S Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, S Henan, Hubei, Hunan, S Jiangsu, Jiangxi, S Shaanxi, Sichuan, SE Yunnan, Zhejiang.


 

 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |