All Floras      Advanced Search
Page 235 Login | eFloras Home | Help
Chinese Plant Names | Family List | Orobanchaceae | Orobanche

10a. Orobanche pycnostachya var. pycnostachya

黄花列当(原变种) huang hua lie dang (yuan bian zhong)

Description from Flora of China

Corolla yellow. Fl. Apr-Jun, fr. Jun-Aug.

Slopes, grasslands; 300-2500 m. Anhui, Fujian, Hebei, Heilongjiang, Henan, Jiangsu, Nei Mongol, Ningxia, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Zhejiang [Korea, Mongolia, Russia].


 

 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |