All Floras      Advanced Search
Page 145 Login | eFloras Home | Help
Chinese Plant Names | Family List | Salicaceae | Populus

9a. Populus adenopoda var. adenopoda

响叶杨 (原变种) xiang ye yang (yuan bian zhong)

Description from Flora of China

Populus adenopoda f. cuneata C. Wang & S. L. Tung; P. adenopoda f. microcarpa C. Wang & S. L. Tung; P. silvestrii Pampanini; P. tremula Linnaeus var. adenopoda (Maximowicz) Burkill.

Branchlets slender. Leaf blade 5-15 × 4-7 cm, margin incurved, crenate-serrate.

* Mountain slopes; 300-2500 m. Anhui, Fujian, Guangxi, Guizhou, Hebei, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Shaanxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang


 

 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |