All Floras      Advanced Search
Page 144 Login | eFloras Home | Help
Chinese Plant Names | Family List | Salicaceae | Populus

3a. Populus davidiana var. davidiana

山杨 (原变种) shan yang (yuan bian zhong)

Description from Flora of China

Populus davidiana f. ovata C. Wang & S. L. Tung; P. davidiana f. pendula (Skvortzov) C. Wang & Tung; P. davidiana var. pendula Skvortzov; P. tremula Linnaeus var. davidiana (Dode) C. K. Schneider; P. wutanica Mayr.

Branchlets, petioles, and leaf blades smooth.

Mountains; 100-3800 m. Anhui, Gansu, Guangxi, Guizhou, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Nei Mongol, Ningxia, Qinghai, Shaanxi, Shanxi, Sichuan, Xizang, Yunnan [Korea, Mongolia, E Russia]


 

 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |