All Floras      Advanced Search
Page 374 Login | eFloras Home | Help
Chinese Plant Names | Family List | Fagaceae | Quercus

8a. Quercus aliena var. aliena

槲栎 (原变种) hu li (yuan bian zhong)

Description from Flora of China

Quercus hirsutula Blume.

Leaf blade abaxially grayish brown, margin undulate. Fl. Apr-May, fr. Sep-Oct.

Mixed mesophytic forests; 100-2000 m. Anhui, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hebei, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Liaoning, Shaanxi, Shandong, Sichuan, Yunnan, Zhejiang [Japan, Korea]


 

 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |