All Floras      Advanced Search
Page 355 Login | eFloras Home | Help
Chinese Plant Names | Family List | Ranunculaceae | Clematis

46a. Clematis finetiana var. finetiana

山木通(原变种) shan mu tong (yuan bian zhong)

Description from Flora of China

Clematis meyeniana Walpers var. pavoliniana (Pampanini) Sprague; C. pavoliniana Pampanini.

Leaves ternately 3-foliolate.

* Sparse forests, scrub, along streams; 100--1200 m. S Anhui, Fujian, N Guangdong, N Guangxi, Guizhou, S Henan, Hubei, Hunan, S Jiangsu, Jiangxi, Shaanxi, Sichuan, Zhejiang.


 

 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |