All Floras      Advanced Search
Page 284 Login | eFloras Home | Help
Chinese Plant Names | Family List | Polygonaceae | Polygonum

6a. Polygonum aviculare var. aviculare

萹蓄(原变种) bian xu (yuan bian zhong)

Description from Flora of China

Polygonum aviculare var. heterophyllum Munshi & Javeid; P. aviculare var. vegetum Ledebour; P. heterophyllum Lindman, nom. illeg. superfl.; P. monspeliense Thiebaut ex Persoon.

Ocrea: lower part brown, upper part white.

This variety is used medicinally.

Near fields, roadsides, waste places; sea level to 4200 m. Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Nei Mongol, Ningxia, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Taiwan, Xinjiang, Xizang, Yunnan, Zhejiang [widely distributed in N temperate zone; widely naturalized in S temperate zone].


 

 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |