All Floras      Advanced Search
Page 289 Login | eFloras Home | Help
Chinese Plant Names | Family List | Polygonaceae | Polygonum

26a. Polygonum lapathifolium var. lapathifolium

马蓼(原变种) ma liao (yuan bian zhong)

Description from Flora of China

Persicaria lapathifolia (Linnaeus) S. F. Gray; P. nodosa (Persoon) Opiz; P. vaniotiana H. Léveillé; Polygonum komarovii H. Léveillé; P. lapathifolium subsp. nodosum (Persoon) Weinmann; P. lapathifolium var. xanthophyllum H. W. Kung; P. nodosum Persoon; P. pyramidale H. Léveillé; P. vaniotianum (H. Léveillé) H. Léveillé.

Plants glabrous or subglabrous. 2n = 22, 24.

Roadsides, along ditches; sea level to 3900 m. Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Nei Mongol, Ningxia, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Taiwan, Xinjiang, Xizang, Yunnan, Zhejiang [Bangladesh, India, Indonesia, Japan, Kazakhstan, Korea, Kyrgyzstan, Mongolia, Myanmar, Nepal, New Guinea, Pakistan, Philippines, Tajikistan, Thailand, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam; N Africa, Australia, Europe, North America].


 

 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |