All Floras      Advanced Search
Page 292 Login | eFloras Home | Help
Chinese Plant Names | Family List | Polygonaceae | Polygonum

34b. Polygonum longisetum var. rotundatum A. J. Li, Bull. Bot. Res., Harbin. 15: 418. 1995.

圆基长鬃蓼 yuan ji chang zong liao

Description from Flora of China

Persicaria sungareensis Kitagawa; Polygonum barbatum Linnaeus subsp. gracile Danser, p.p.; P. barbatum var. gracile (Danser) Steward, p.p.; P. koreense Nakai f. viridiflorum S. X. Li & Y. L. Chang; P. sungareense (Kitagawa) Kitagawa; P. sungareense f. rubiflorum S. X. Li & Y. L. Chang.

Leaves basally rounded. 2n = 20.

Shaded places along ditches, water sides; sea level to 3100 m. Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, ?Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Xizang, Yunnan, Zhejiang [Mongolia].


 

Related Objects  

Flora of China  
  • Illustration
  • Illustration

     |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |