All Floras      Advanced Search
Page 289 Login | eFloras Home | Help
Chinese Plant Names | Family List | Polygonaceae | Polygonum

24a. Polygonum persicaria var. persicaria

蓼(原变种) liao (yuan bian zhong)

Description from Flora of China

Persicaria dolichopoda (Ohki) Sasaki; P. maculata (Rafinesque) A. Löve & D. Löve; P. maculosa S. F. Gray, nom. cons. prop.; P. vulgaris Webb & Moquin-Tandon; Polygonum dolichopodum K. Ohki; P. persicaria f. humile S. X. Li & Y. L. Chang; P. persicaria f. latifolium S. X. Li & Y. L. Chang; P. shuchengense Z. Z. Zhou.

Achenes shiny. Ocrea long ciliate, cilia 1-3 mm. 2n = 22.

Streamsides, wet areas; 100-1800 m. Anhui, Fujian, Gansu, Guangxi, Guizhou, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Nei Mongol, Ningxia, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Taiwan, Xinjiang, ?Yunnan, Zhejiang [Indonesia, Japan, Kazakhstan, Korea, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan; Africa, Europe, North America].


 

 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |