All Floras      Advanced Search
Page 64 Login | eFloras Home | Help
Chinese Plant Names | Family List | Rosaceae | Spiraea

39a. Spiraea blumei var. blumei

绣球绣线菊(原变种) xiu qiu xiu xian ju (yuan bian zhong)

Description from Flora of China

Spiraea obtusa Nakai.

Leaf blades rhombic-ovate to obovate, 2–3.5 cm. Pedicels and hypanthium abaxially glabrous. Petals 2–3.5 mm. Carpels and follicles glabrous.

Mixed forests, sunny slopes, roadsides; 500--2000 m. Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Hebei, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Liaoning, Nei Mongol, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Zhejiang [Japan, Korea].


 

 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |