All Floras      Advanced Search
Page 61 Login | eFloras Home | Help
Chinese Plant Names | Family List | Rosaceae | Spiraea

31a. Spiraea chinensis var. chinensis

中华绣线菊(原变种) zhong hua xiu xian ju (yuan bian zhong)

Description from Flora of China

Pedicels usually 5–9 mm. Flowers 3–6 mm in diam. Petals 2–3.5 mm. Follicles spreading; styles divergent.

Thickets on slopes, open places, roadsides; 500--2000 m. Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hebei, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Nei Mongol, Shaanxi, Shanxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang.


 

 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |