All Floras      Advanced Search
  Login | eFloras Home | Help

Tanjon'ny Tetikasa Vahinala : Ny « Katalogy » ho an’ny karazan-javamaniry rehetra misy eto Madagasikara

Tanjon'ny Tetikasa Vahinala dia ny handrafitra ireo lisitry ny karazan-javamaniry rehetra misy eto Madagasikara na ireo Zanatany izany na ireo izay Nogasiana. Ny vokatra ho azo amin 'izany dia ny Katalogin'ny zavamaniry malagasy manana lalan-tsirokazo izay ho azo jerena amin'ny "Tranokala" iray ary ho voarakitra an-tsoratra ihany koa. Tompon'andraikitry ny tetikasa ny Missouri Botanical Garden izay mifarimbona amin'ireo sampandraharaha sy olontsotra mpiara-miasa aminy. Ezahana hovokarina alohan'ny taona 2008 ny lisitry ny zavamaniry mitovy fanonona sy azo ekana miaraka amin'ireo antontam-pahalalana momba ny toerana ahitana azy, ny ekolojia, ary ny satam-piarovana mifanaraka amin'ireo. Azo lazaina fa mbola lavitr'ezaka ny famenoana ireo antontam-pahalalana izay voahangona amin'izao fotoana izao.  (Dingana efa vita).

Ampiasao ary ny tondrom-pivezivezena miloko maitso tanora izay hita eo an-kavia amin'ny ankamaroan'ny "écrans" amin'ny katalogy mba afahanao mitety na mikaroka ireo tahirim-pahalalana misy eo am-pelatanana amin'izao fotoana izao. Azo atao amin'ny alalan'ny marika % ny famantarana ankapobeny ny fikarohana. Ny fikarohana maroloha miainga amin'ny tondrom-pivezivezena no afahana mamoaka ny lisitr'ireo karazan-javamaniry ka miankina amin'ny fametrahana ireo fepetra sy famaritana apetraka mialoha ny famoahana izany lisitra izany. Ohatra, azo atao ny mamoaka ny lisitry ireo hazo rehetra izay tsy hita amin'ny toerana hafa sady voasokajy fa " tanindomin-doza " na " ahina ho lany taranaka " ary hita ao anaty faritra tahiry iray. Azo atao ny mampiasana ny anaran-javamaniry iray ho toy ny teny fanalahidy (teny fikarohana) raha manatanterahana fikarohana maroloha. Voafaritra ho fianakavian-javamaniry na sokajy ihany amin'izay ny tena fikarohana.

  • Afaka manindry ny lohateny hita eo hita eo am-piandohan'ny pejy, amin'ny fotoana rehetra ianao raha te-hiverina hijery ity pejy ity
  • Ary raha mila fanazavana fanampiny kosa ianao dia tsindrio eto.
  • Raha misy kosa soson-kevitra na fanamarihana tianao atao dia azonao atao ny mifandray amin'ireto olona mararaka ireto : Peter Phillipson, George Schatz na Sylvie Andriambololonera

Introduction in English | Introduction en Français


 


 

 

 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |