All Floras      Search Specimen
  Login | eFloras Home | Help

入学年份

 

 

 

Enrollment time

name

Native place

speciality

degree

advisor

employment

1992

Wen Qinshan

Hubei

Plant Morphology

MS

Ye Xiulin

Li Yuanqing

 

1993

Wang Ruijiang

Hebei

Botany

MS

Chen Zhongyi

South China Botanical Garden

1993

Li Jinlong

Hunan

Botany

MS

Wu Qigen

Long Huo

Shenzhen

1994

Tang Yuanjiang

Hunan

Botany

MS

Ye Xiulin

Chen Zelian

South China Botanical Garden

1995

Li Aiming

Hunan

Botany

MS

Ye Xiulin

Huaihua Normal College

1996

Wen Xiangying

Hunan

Botany

MS

Lin Qi

South China Botanical Garden

1997

Xie Jianguang

Hunan

Botany

MS

Liu Nian

Guangzhou

1997

Yu Hui

Heilongjiang

Botany

MS

Zhao Nanxian

South China Botanical Garden

1998

Ma Sanmei

Henan

Botany

PhD.

Ye Xiulin

Zhao Nanxian

 

1998

Wang Runhui

Guangdong

Botany

MS

Xia Nianhe

Guangzhou

1998

Zhang Yongxia

Shandong

Botany

MS

Xing Fuwu

Shenzhen University

1998

Liu Qing

Heilongjiang

Botany

MS

Zhao Nanxian

South China Botanical Garden

1999

Li Shijin

Henan

Botany

PhD.

Chen Zhongyi

South China Botanical Garden

1999

Liao Jingping

Sichuan

Botany

PhD.

Ye Xiulin

South China Botanical Garden

1999

Xie Zhongyu

Zhejiang

Botany

MS

Liao Jingping

abroad

1999

Ma Xiaoyan

Qinghai

Botany

MS

Liu Nian

enterprise

1999

Tang Saichun

Yunnan

Botany

MS

Xia Nianhe

 

1999

Han Ronglan

Anhui

Botany

MS

Zhang Dianxiang

 

1999

Wang Wei

Inner Mongolia

Botany

MS

Zhao Nanxian

abroad

2000

Wu Chenghou

Hunan

Botany

PhD.

Ye Xiulin

Liang Chengye

Zhangzhou Normal University

2000

Yu Yan

Sichuan

Botany

MS

Chen Haishan

Ge Xuejun

South China Botanical Garden

2000

Zhou Pu

Chongqing

Botany

MS

Liao Jingping

 

2000

Li Fageng

Jiangxi

Botany

MS

Xia Nianhe

Tropical Forestry Institute

2000

Yan Yuehong

Hunan

Botany

MS

Xing Fuwu

 

2000

Zhang Linbing

Jiangxi

Botany

MS

Zhao Nanxian

 

2001

Chen Zhilin

Guizhou

Botany

PhD.

Ye Xiulin

South China Botanical Garden

2001

Ma Qixia

Shandong

Botany

MS

Chen Binghui

Wang Ruijiang

 

2001

Liu Meihua

Shandong

Botany

MS

Chen Haishan

 

2001

Wang Delian

Sichuan

Botany

MS

Ge Xuejun

 

2001

Yu Rui

Jiangxi

Botany

MS

Liu Nian

Anhui Education College

2001

Liao Wenfang

Hunan

Botany

MS

Xia Nianhe

 

2001

Qin Xinsheng

Jiangxi

Botany

MS

Xing Fuwu

 

2001

Wang Faguo

Hubei

Botany

MS

Ye Huagu

 

2001

Luo Shixiao

Hunan

Botany

MS

Zhang Dianxiang

 

2001

He Zuxia

Hunan

Botany

MS

Zhang Li

Hunan Science & Technology University

2001

Deng Yuan

Jiangxi

Botany

MS

Zhao Nanxian

Chen Yizhu

Andelong Company of Shanghai-America

 

IBSC @ efloras.org
Browse by
Family
Genera
Search by name

Specimen Search

People @ IBSC

 

 

 

 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |