Login | eFloras Home | Help

Taxon List

Inflorescence: position: terminal or subterminal

Search Results   73 records

- Agrostophyllum  
- Amitostigma  
- Androcorys  
- Anoectochilus  
- Aphyllorchis  
- Apostasia  
- Appendicula  
- Arundina  
- Bletilla  
- Brachycorythis  
- Callostylis  
- Cephalanthera  
- Ceratostylis  
- Chamaegastrodia  
- Cheirostylis  
- Coeloglossum  
- Corallorhiza  
- Cryptostylis  
- Cypripedium  
- Cyrtosia  
- Didymoplexiella  
- Didymoplexis  
- Diphylax  
- Diplandrorchis  
- Diplomeris  
- Disperis  
- Epipactis  
- Epipogium  
- Eria  
- Erythrodes  
- Erythrorchis  
- Galeola  
- Gastrodia  
- Goodyera  
- Gymnadenia  
- Habenaria  
- Hemipilia  
- Herminium  
- Herpysma  
- Hetaeria  
- Holopogon  
- Hylophila  
- Lecanorchis  
- Listera  
- Ludisia  
- Microtis  
- Myrmechis  
- Neottia  
- Neottianthe  
- Nervilia  
- Neuwiedia  
- Orchis  
- Pecteilis  
- Pelexia  
- Peristylus  
- Platanthera  
- Podochilus  
- Pogonia  
- Polystachya  
- Risleya  
- Satyrium  
- Smithorchis  
- Spiranthes  
- Stereosandra  
- Stigmatodactylus  
- Tangtsinia  
- Thunia  
- Tropidia  
- Tsaiorchis  
- Tulotis  
- Vrydagzynea  
- Yoania  
- Zeuxine  
  Total: 73

 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |