All Floras      Advanced Search
FOC Vol. 2-3 Page 174, 176, 177 Login | eFloras Home | Help
FOC | Family List | FOC Vol. 2-3 | Pteridaceae | Coniogramme

18b. Coniogramme intermedia var. glabra Ching, Icon. Filic. Sin. 3: t. 143. 1935.

无毛凤了蕨 wu mao feng liao jue

Coniogramme guizhouensis Ching & K. H. Shing; C. taibeiensis Ching; C. taiwanensis Ching.

Lamina abaxially glabrous.

Forests; 300-2800 m. Fujian, Gansu, Guizhou, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jilin, Liaoning, Ningxia, Shaanxi, Sichuan, Taiwan, Xizang, Yunnan, Zhejiang [Bhutan, India, Japan, Korea, Nepal, Pakistan, Russia, Vietnam].


 

Related Objects Image Gallery 
 • Illustration
 • Illustration
 • Illustration
 • Illustration
 • Illustration
 • Illustration

  Flora of China @ efloras.org
  Browse by
  Volume
  Family
  Genera
  Advanced Search


  Flora of China Home


  Checklist

   

   

   |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |