Login | eFloras Home | Help

Taxon List

Sepal: free or similar

Search Results   109 records

- Amitostigma  
- Androcorys  
- Anoectochilus  
- Aphyllorchis  
- Apostasia  
- Appendicula  
- Arundina  
- Ascocentrum  
- Bletilla  
- Brachycorythis  
- Calanthe  
- Callostylis  
- Calypso  
- Cephalanthera  
- Cephalantheropsis  
- Ceratostylis  
- Chamaegastrodia  
- Changnienia  
- Chrysoglossum  
- Cleisostoma  
- Coelogyne  
- Corallorhiza  
- Corybas  
- Cremastra  
- Cryptostylis  
- Cymbidium  
- Dendrobium  
- Dendrochilum  
- Diplandrorchis  
- Diplomeris  
- Diploprora  
- Epigeneium  
- Epipactis  
- Epipogium  
- Eria  
- Eulophia  
- Flickingeria  
- Galeola  
- Geodorum  
- Goodyera  
- Grosourdya  
- Gymnadenia  
- Habenaria  
- Hancockia  
- Haraella  
- Hemipilia  
- Herminium  
- Herpysma  
- Hetaeria  
- Hippeophyllum  
- Holopogon  
- Hygrochilus  
- Ischnogyne  
- Lecanorchis  
- Liparis  
- Listera  
- Ludisia  
- Luisia  
- Malaxis  
- Microtatorchis  
- Microtis  
- Mischobulbum  
- Myrmechis  
- Neogyna  
- Neottia  
- Nephelaphyllum  
- Nervilia  
- Neuwiedia  
- Oberonia  
- Orchis  
- Oreorchis  
- Otochilus  
- Pachystoma  
- Panisea  
- Pecteilis  
- Pelatantheria  
- Pennilabium  
- Peristylus  
- Phalaenopsis  
- Pholidota  
- Phreatia  
- Pleione  
- Pogonia  
- Polystachya  
- Risleya  
- Robiquetia  
- Sarcophyton  
- Satyrium  
- Schoenorchis  
- Smithorchis  
- Spathoglottis  
- Spiranthes  
- Stereosandra  
- Stigmatodactylus  
- Sunipia  
- Taeniophyllum  
- Tangtsinia  
- Thelasis  
- Tipularia  
- Trichoglottis  
- Tropidia  
- Tsaiorchis  
- Tuberolabium  
- Tulotis  
- Uncifera  
- Vandopsis  
- Vanilla  
- Yoania  
- Zeuxine  
  Total: 109

 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |