Login | eFloras Home | Help

Taxon List

Inflorescence: type: raceme

Search Results   127 records

- Acanthephippium  
- Acriopsis  
- Aerides  
- Amitostigma  
- Androcorys  
- Anoectochilus  
- Anthogonium  
- Aphyllorchis  
- Apostasia  
- Appendicula  
- Arachnis  
- Bletilla  
- Brachycorythis  
- Bulleyia  
- Calanthe  
- Callostylis  
- Cephalanthera  
- Chamaeanthus  
- Chamaegastrodia  
- Cheirostylis  
- Chrysoglossum  
- Cleisostoma  
- Coeloglossum  
- Coelogyne  
- Collabium  
- Corallorhiza  
- Cremastra  
- Cryptochilus  
- Cryptostylis  
- Cymbidium  
- Cyrtosia  
- Dendrobium  
- Dendrochilum  
- Didymoplexiella  
- Didymoplexis  
- Diglyphosa  
- Diphylax  
- Diplandrorchis  
- Diploprora  
- Epipactis  
- Epipogium  
- Eria  
- Eriodes  
- Erythrodes  
- Erythrorchis  
- Esmeralda  
- Eulophia  
- Galeola  
- Gastrochilus  
- Gastrodia  
- Geodorum  
- Goodyera  
- Grosourdya  
- Gymnadenia  
- Habenaria  
- Hemipilia  
- Herminium  
- Herpysma  
- Hetaeria  
- Holcoglossum  
- Holopogon  
- Hygrochilus  
- Hylophila  
- Kingidium  
- Lecanorchis  
- Liparis  
- Listera  
- Ludisia  
- Luisia  
- Malaxis  
- Microtatorchis  
- Microtis  
- Mischobulbum  
- Monomeria  
- Myrmechis  
- Neofinetia  
- Neogyna  
- Neottia  
- Neottianthe  
- Nephelaphyllum  
- Neuwiedia  
- Nothodoritis  
- Oberonia  
- Orchis  
- Oreorchis  
- Otochilus  
- Pachystoma  
- Panisea  
- Parapteroceras  
- Pecteilis  
- Pelexia  
- Peristylus  
- Phaius  
- Pholidota  
- Phreatia  
- Platanthera  
- Podochilus  
- Renanthera  
- Rhynchostylis  
- Risleya  
- Sarcophyton  
- Satyrium  
- Schoenorchis  
- Sedirea  
- Smithorchis  
- Spathoglottis  
- Spiranthes  
- Stereosandra  
- Stigmatodactylus  
- Sunipia  
- Taeniophyllum  
- Tainia  
- Tangtsinia  
- Thelasis  
- Thrixspermum  
- Thunia  
- Tipularia  
- Tropidia  
- Tsaiorchis  
- Tuberolabium  
- Tulotis  
- Uncifera  
- Vanilla  
- Vexillabium  
- Vrydagzynea  
- Yoania  
- Zeuxine  
  Total: 127

 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |